Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja absolutoryjna

Radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. Głosowanie nad wykonaniem budżetu roku 2007 odbyło się na sesji w piątek, 25 kwietnia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 przedstawił w imieniu zarządu starosta Leszek Kulka. Zaznaczył on, iż rok  2007 zapisze się w dotychczasowej historii funkcjonowania Powiatu Krotoszyńskiego jako rok wyjątkowy. Sfinalizowana została ostatecznie sprawa zaległej subwencji oświatowej z lat 2000-2002. Wygranie sprawy sądowej, co jest precedensem w skali kraju, zaowocowało wpływem na konto powiatu kwoty 6 mln 173 tys. złotych, z czego aż 2 mln 801 tys. zł to odsetki. Tak poważny zastrzyk finansowy pozwolił na uzyskanie rekordowej nadwyżki budżetowej – blisko 4,9 miliona złotych.

Do polepszenia sytuacji finansowej powiatu przyczyniły się także inne czynniki. Jednym z najważniejszych jest ponadplanowa realizacja dochodów – pochodzących głownie z udziału w podatkach z dochodów mieszańców i firm.

W 2007 roku kontynuowano najważniejszą powiatową inwestycję - budowę pawilonu mieszkalnego przy DPS w Baszkowie. Zainwestowana kwota ponad 2 milionów złotych  pozwoliła na oddanie do użytku kolejnego skrzydła obiektu, co w efekcie pozwoliło na zwiększenie liczby pensjonariuszy do 148 . Kolejne inwestycje poczyniono też w krotoszyńskim szpitalu. Kontynuowano remonty i modernizację, dokonywano nowych zakupów wyposażenia.

 Duże środki przeznaczono na naprawy i modernizację dróg. W 2007 roku zrealizowano, ze współudziałem środków unijnych, budowę drogi w Zalesiu Małym. Na drogi wydano w roku ubiegłym blisko 6 mln zł.

Rok 2007 był dobrym rokiem także dla krotoszyńskiej oświaty ponadgimnazjalnej. Tradycyjnie już przeznaczano niemałe środki na remonty i wyposażenie szkół.

Powiat krotoszyński okazał się pionierem na terenie Wielkopolski instalując (ze znacznym współudziałem środków zewnętrznych) kolektory solarne w dwóch obiektach powiatowych – w DPS w Baszkowie oraz na hali sportowej przy ZSP w Koźminie Wlkp.

Spore środki zewnętrzne pozyskiwano w opiece społecznej (działalność PCPR), a także w dziedzinie walki z bezrobociem (PUP). Stopa bezrobocia spadła, po raz pierwszy od wielu lat, do poziomu poniżej 10%.

Realizacja budżetu powiatu przebiegała bez większych zakłóceń. Planowane dochody zostały wykonane z nadwyżką (ostateczna kwota – 59 915 142 zł). Nie odnotowano przekroczeń w realizacji wydatków (55 027 613 zł) .

Prawidłowość wykonania budżetu potwierdziła także opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, którą przedstawił jej przewodniczący - radny Stanisław Ratajski.

Z kolei wiceprzewodniczący rady – Juliusz Poczta i Józef Januszkiewicz odczytali opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej potwierdzające pozytywną ocenę zarówno realizacji budżetu, jak i  prawidłowy sposób sporządzenia opinii komisji rewizyjnej.

Pozytywnie oceniły także wykonanie budżetu komisje stałe rady. Przedstawili je – radny Hieronim Marszałek (Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych) oraz radny Wiesław Popiołek (Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa).

Zobacz informację z wykonania budżetu 2007.