Wirtualny spacer po urzędzie

Zapraszamy na sesję

XXXIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 27 lutego 2009 r. o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2008 r. w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem, wprowadzaniem standardów usług rynku pracy, wykorzystanie środków Funduszu Pracy oraz programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  za 2008 r.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koźminie Wlkp.,

c)  zawarcia porozumienia  pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Koźmin Wlkp. w przedmiocie realizacji trzech zadań,

d)  określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.