Wirtualny spacer po urzędzie

Poszukiwany kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydata na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanegow Krotoszynie

Wymiar etatu  - pełen etat 

Główne obowiązki :

1)  organizowanie i koordynowanie  działalności  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

2)  czuwanie nad właściwym  funkcjonowaniem inspektoratu i realizacją zadań,

3)  prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej – planowanie i wykorzystywanie środków,

4)  realizacja zadań  określonych w ustawie  - Prawo budowlane oraz innych przepisach prawnych, zgodnie z kompetencjami.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne odpowiedniej specjalności,

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 

- 5 letni staż pracy w budownictwie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazitelny charakter,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na  określonym stanowisku, 

- znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia budowlane,

4)      kserokopia dowodu osobistego,

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie, że  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na  tym stanowisku,

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

8)      oświadczenie, że  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2010 r. za pośrednictwem  Starostwa Powiatowego w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10,  63 – 700 Krotoszyn, lub bezpośrednio - adres: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Al. Niepodległości 16/18,   61-713  Poznań.