Wirtualny spacer po urzędzie

Dwójka aktywna w unijnych projektach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie aktywnie uczestniczy w realizacji projektów unijnych. Udział w tych cennych przedsięwzięciach edukacyjnych pozwala rozwijać w uczniach uzdolnienia, zainteresowania i pasje.

W ciągu ostatniego roku we wszystkich projektach współfinansowanych ze środków EFS, które się już zakończyły bądź jeszcze trwają uczestniczyło ogółem 210 uczniów co stanowi 39% ogółu uczniów w szkole.

Jest to wynik, którym nie może się pochwalić żadna szkoła powiatu krotoszyńskiego.

Projekty ,w których uczestniczył bądź nadal uczestniczy ZSP nr 2 w Krotoszynie to:

„As kompetencji” – uczestniczy 20 uczniów – projekt w trakcie realizacji

Celem projektu „As kompetencji” jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno - fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości, poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Projekt jest realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Uczestnicy projektu to 1920 uczniów z 90 szkół ponadgimnazjalnych. W zajęciach bierze udział dwudziestu uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Jako pierwsi będą mogli Oni skorzystać z zestawu multimedialnego (m.in. tablica interaktywna), w jaki zostanie doposażona szkoła. Koordynatorami grup uczniowskich są: mgr Ewa Kowalska – wicedyrektor szkoły i mgr Magdalena Karwik – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.askompetencji.eduportal.pl/

 

„e-Szkoła Wielkopolska” – projekt zakończony.

e-Szkoła Wielkopolska „Twórczy Uczeń” i „Twórczy Nauczyciel”– w projekcie uczestniczyło 60 uczniów i 12 nauczycieli. Projekt był realizowany od kwietnia do listopada 2009r. W szkole powstało pięć 12-osobowych zespołów, które realizowały tzw. projekty uczniowskie. Zajęcia były realizowane w formie stacjonarnej i e-learningu na nowoczesnej norweskiej platformie edukacyjnej FRONTER. Po realizacji projektu w szkole pozostał sprzęt i oprogramowanie m. in. kamera cyfrowa, laptop, oprogramowanie komputerowe i całoroczny bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej Fronter. Koordynatorami grup uczniowskich byli: mgr Ewa Kowalska – wicedyrektor szkoły, mgr Anna Smal – nauczycielka języka polskiego, mgr Dorota Szymczak – nauczycielka biologii i chemii, mgr Agnieszka Maziejuk – nauczycielka matematyki i mgr inż. Przemysław Wójcik – wicedyrektor szkoły (szkolny lider projektu).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.eszkola-wielkopolska.pl/

„Przyjazna Szkoła” – uczestniczyło 30 uczniów – projekt zakończony.

Projekt miał na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu, jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Młodzież  zyskała dzięki projektowi „przyjazna szkoła” ciekawe zajęcia pozalekcyjne, na których dowiedziała się czym jest społeczeństwo obywatelskie, jaka jest i może być jej rola w tym społeczeństwie oraz jakie zyski może z tego czerpać. Uczestnikami byli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego. Koordynatorami grup uczniowskich były: mgr Ewa Kowalska – wicedyrektor szkoły i mgr Katarzyna Nowacka – pedagog szkolny.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.przyjaznaszkola.pl/Strony/default.aspx

 

„Moja wiedza - mój sukces” – projekt w trakcie realizacji.

W projekcie uczestniczy 40 uczniów, a  do końca realizacji będzie uczestniczyło jeszcze 60 uczniów. To najnowszy przedsięwzięcie edukacyjne adresowane jest do uczniów technikum. W tej edycji uczestniczą uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik handlowiec z wszystkich klas. Koordynatorami grup uczniowskich są: mgr Ewa Kowalska – wicedyrektor szkoły, mgr Iwona Szczuraszek – nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego, mgr Janusz Bartoszewski – nauczyciel matematyki, mgr inż. Dariusz Włodarczyk – nauczyciel przedmiotów informatycznych i mgr inż. Przemysław Wójcik – wicedyrektor szkoły (szkolny lider projektu).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.mojawiedza-mojsukces.pl/

 

Co daje uczniom uczestnictwo w tych projektach? Przede wszystkim ciekawe zajęcia pozalekcyjne, na których mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Uczniowie zyskują też kluczowe kompetencje i zdobywają doświadczenie przez uczestniczenie w licznych przedsięwzięciach edukacyjnych.

Jakie są korzyści wymierne ma szkoła wynikające z uczestnictwa w programach? We wszystkich projektach uczestniczą nauczyciele, którzy mogą doskonalić swój warsztat pracy polegający na lepszym poznaniu pracy metodą projektów. Mogą także w pierwszej kolejności korzystać ze środków dydaktycznych, które otrzymuje szkoła za uczestnictwo w projekcie. Nie bez kozery jest też fakt, że w każdym z programów po zakończeniu projektu w szkole pozostają cenne środki dydaktyczne wzbogacające bazę szkoły m. in. laptopy, kamery cyfrowe, tablica interaktywna, oprogramowanie itp.

Tekst i fot. P Wójcik i ZSP 2