Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na realizację kursu obsługi kelnerskiej z dekoracją stołów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim” . Nr sprawy: 13/pokl – 9-2/2011 
Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 
 1.      Beneficjent (Zamawiający): Powiat KrotoszyńskiSiedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10REGON 250854754

NIP 621-169-40-66

 

2.      Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie kursu  pn. OBSŁUGA KELNERSKA Z DEKORACJĄ STOŁÓW dla uczniów szkół zawodowych i technicznych. Program kursu musi zawierać co najmniej następujące elementy:

 

a)      Teoretyczne przygotowanie uczestników do pracy kelnerskiej

b)      Nakrywanie stołów (stół śniadaniowy, obiadowy, bufet)

c)       Dekorowanie stołów (m.in. składanie serwetek, aranżacja stołów)

d)      Zasady noszenia tac i zastawy stołowej

e)      Obsługa gości (proces obsługi kelnerskiej, zachowanie kelnera, etykieta)

f)       Kolejność serwowania potraw

g)      Ogólne wiadomości o potrawach i napojach

 

Wymiar godzinowy kursu: 50 godzin lekcyjnych/ 1 grupa

 

Tryb realizacji kursu:

zjazdy weekendowe (sobota-niedziela); 4 zjazdy 12 i 13 godzinne lub 5 zjazdów 10 godzinnych. Możliwa jest zmiana trybu po wcześniejszym ustaleniu terminów z Beneficjentem.

 

Kurs będzie realizowany w placówkach oświatowych wyposażonych w zaplecze kuchenne i miejsce, do przeprowadzenia ćwiczeń.

 

Liczba grup: 5 grup 10-osobowych (3 grupy w roku 2011, 2 grupy w roku 2012)

Termin realizacji:

a)      3 grupy w terminie 10.10 – 31.12.2011r.

b)     2 grupy w terminie 1.01 – 30.08.2012r.

 4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 5 grup  -  waga  100%   

*Za ważne zostaną uznane wyłącznie oferty całościowe.

Proponowany przez oferentów koszt realizacji zamówienia musi zawierać:

a)      Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika

b)      Koszt wynagrodzenia instruktora/ów prowadzących kurs

c)      Materiały pokazowe i ćwiczeniowe (zastawa stołowa, serwetki, materiały dekoracyjne, środki czystości, ewentualne produkty spożywcze). 

5. Sposób oceny ofert:

 

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert :

cenę oferty badanej  x  100 pkt.

 

6. Sposób płatności: Płatność będzie realizowana w dwóch transzach: do 31.12.2011r. za przeprowadzenie pierwszych trzech zaplanowanych szkoleń oraz po zakończeniu dwóch kolejnych szkoleń w roku 2012, przelewem w terminie do 30 dni od dostarczenia rachunku. 

 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:Kurs obsługi kelnerskiej 

Ofertę należy dostarczyć:

- w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

 

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany skan podpisu na ofercie)·         faxem – nr 627253423do dnia 05 października  2011r. (środa) do godziny 14.00  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania. O wynikach wyboru Oferenci zostaną poinformowani do dnia 07października 2011r.do godziny 14:00. 

8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.