Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi transportowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim” Nr sprawy: 2 /pokl – 9-2/2012 
Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 
 

1.      Beneficjent (Zamawiający):

Powiat Krotoszyński

Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

REGON 250854754NIP 621-169-40-66 

2.      Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania następujących usługi transportowej na trasie Krotoszyn – Tarnowo Podgórne- Krotoszyn w dniu 29 marca 2012  (orientacyjna długość trasy 250 km)

Miejsce wyjazdu: parking przy Zawodowej Szkole Specjalnej ul. Ostrowska 49 w Krotoszynie

Termin wykonania zadania: 29 marca 2012r.

Godzina podstawienia autobusu:  8:30

Godzina zakończenia : 18:00

Wymagania dotyczące wynajmu autobusu

·         Liczba miejsc: min. 48+1 ·         Uchylne oparcia foteli

·         Nagłośnienie audio

Oferent zobligowany jest do spełnienia następujących warunków:

- podstawienie w pełni sprawnego, posiadającego wszelkie przeglądy i ubezpieczenie pojazdu zgodnego z przedstawionymi kryteriami

- zapewnienie do każdego zadania wypoczętego i w pełni sprawnego kierowcy posiadającego niezbędne uprawnienia;

- w przypadku wystąpienia awarii pojazdu do dostarczenia na własny koszt pojazdu zastępczego spełniającego w/w kryteria

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena za 1km brutto  -  waga  100%

Proponowany przez oferentów koszt jednostkowy za 1 km musi uwzględniać koszt dojazdu do/z miejsca wyjazdu.

5. Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert :

cenę oferty badanej  x  100 pkt.

6. Sposób płatności: przelew w terminie do 14 dni od dostarczenia rachunku

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:

Wykonanie usług transportowych

 

Ofertę należy dostarczyć:

 

·         w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany skan podpisu na ofercie)

 

·         faxem – nr 627253423

do dnia: 20 marzec 2012 do godziny 14:00

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania. 

 

8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.