Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XX sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego  odbędzie się  w piątek 30 marca 2012 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w 2011 r.

8.   Przyjęcie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.

9.   Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów z działalności w 2011 r.

10. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg z uwzględnieniem wykorzystania środków na zimowe utrzymanie dróg.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej,

b)   udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Krotoszyn,

c)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XVI/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie  budżetu na 2012 r.,

d)   powołania Komisji Statutowej.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.