Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się  w piątek 22 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

           

      

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.,

b)   udzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego za 2011 r.

8.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego             Nr XVI/84/11 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2012-2015,

b)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego            Nr XVI/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.

9.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10. Zapytania i wolne głosy.

11. Zamknięcie obrad.