Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej

W piątek 19 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji kontroli w I półroczu 2016 roku.

4.      Informacja dotycząca istniejących na terenie Powiatu Krotoszyńskiego kopalni piasku i żwiru z uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w tym zakresie. 

5.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2016 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Krotoszynie za I półrocze 2016 r.

6.      Zapoznanie z ustaleniami Komisji Spraw Społecznych w sprawie skargi pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Poddziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – Krzysztofa Kurowskiego.

7.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu,

c)      ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

d)     zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn, prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,

e)      zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku 2016 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

f)       zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Gminą Zduny w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zduny, przeprowadzających w roku 2016 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

g)      zmiany uchwały Nr XV/95/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r., 

h)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

i)       zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

8.      Sprawy organizacyjne.

9.      Wolne głosy i wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

i Rolnictwa

Piotr Osuch