Wirtualny spacer po urzędzie

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

XXVIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 30 grudnia 2016 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020.

8.    Uchwalenie budżetu powiatu na 2017 rok.

9.    Sprawozdanie z pracy Rady Oświatowej.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    ustanowienia Statutu Powiatu Krotoszyńskiego,

b)   wyrażenia zgody na zawarcie umów  najmu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

c)    wyrażenia zgody na zawarcie umów bezpłatnego użyczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

d)   zmiany Uchwały Nr XXV/166/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,

e)    zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn, prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,

f)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu  pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku,

g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

h)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019,

i)    przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2017 r.,

j)    zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Leszek Kulka