Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa

W piątek 24 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w 2016 roku.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b)      dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,

c)      założenia branżowej szkoły I stopnia w Koźminie Wielkopolskim,

d)     wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,

e)      projektu upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (III)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

f)       upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (III)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

g)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,

h)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020.

5.      Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 roku.

  1. Sprawy organizacyjne.
  2. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

Piotr Osuch