Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

 W piątek, 27 października 2017 r. o godzinie 13.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, odbędzie się sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym: o wynikach egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

8.      Realizacja inwestycji drogowych i remontów w 2017 roku.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,
c)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020.

10.  Analiza oświadczeń majątkowych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12.  Zapytania i wolne głosy.

13.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka