Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W piątek 26 października 2018 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie przy ulicy Kołłątaja 7, odbędzie się sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym: o wynikach egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

8.      Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w 2018 roku.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      ustanowienia Statutu Powiatu Krotoszyńskiego,

b)      zmiany Uchwały Nr XLIV/290/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,

d)      zmiany uchwały Nr XLI/270/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok,

e)      zmiany uchwały nr XLI/269/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.

10.  Analiza oświadczeń majątkowych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12.  Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Kulka