Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA - Klienci Wydziału Komunikacji i Dróg

Informuję, że ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),  od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłużyła z 30 do 180 dni terminy na:
1. Zarejestrowanie pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Co ważne, zgodnie z wyżej cytowaną ustawą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Innymi słowy od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. termin na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE (od daty sprowadzenia pojazdu) oraz na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce (od daty umowy/faktury/darowizny itp.), został wydłużony do 180 dni! Od dnia 14 marca 2020 r. termin ten został zawieszony i zacznie biec po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przykłady:

1.    Pojazd sprowadzony, zakupiony lub sprzedany w dniu 16 lutego 2020 r.
Termin 30 dni na rejestrację, zgłoszenie nabycia lub zbycia uległ zawieszeniu od dnia 14 marca 2020 r.
Pozostał okres 4 dni na zgłoszenie nabycia lub zbycia.
Termin zacznie biec ponownie po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2.    Pojazd sprowadzony, zakupiony lub sprzedany w dniu 10 marca 2020 r.
Termin 180 dni na rejestrację, zgłoszenie nabycia lub zbycia uległ zawieszeniu od dnia 14 marca 2020 r.
Pozostał okres 177 dni na zgłoszenie nabycia lub zbycia.
Termin zacznie biec ponownie po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

3.    Pojazd sprowadzony, zakupiony lub sprzedany w dniu 1 kwietnia 2020 r.
Termin 180 dni na rejestrację, zgłoszenie nabycia lub zbycia nie biegnie.
Termin zacznie biec po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Janusz Hyliński
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Krotoszynie