Wirtualny spacer po urzędzie

NABÓR! Tarcza Antykryzysowa

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, iż z dniem 15.04.2020 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na:
1. Przyznanie  mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, na  podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Przyznanie przedsiębiorcom  - osobom fizycznym nie zatrudniającym pracowników – dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności na podstawie art. 15 zzc  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Przyznanie  organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne na  podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 28.04.2020 r.

Przesłanie lub złożenie w/w wniosków o dofinansowanie będzie możliwe poprzez:

  • serwis praca.gov.pl
  • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie:  63-700  Krotoszyn ul. Rawicka 7b,
  • osobiście – skrzynia podawcza w siedzibie Urzędu (wejście boczne).

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani o sposobie rozpatrzenia ich wniosków (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, serwisu praca.gov.pl).
W przypadku przedsiębiorców, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego, pracownik  Urzędu Pracy telefonicznie poinformuje o formie i terminie zawierania umowy i weryfikacji tożsamości.

UWAGA!!
Cześć D wniosku – to oświadczenia wiedzy, które winny być złożone (podpisane) przez osobę uprawnioną – wnioskodawcę, z uwagi na odpowiedzialność karną wynikającą z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, ze zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonów:

  • 62 725 44 56
  • 62 725 36 84

Zasady uzyskania w/w wsparcia oraz aktualne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu: http://krotoszyn.praca.gov.pl w zakładce „Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Tarcza antykryzysowa COVID-19"