Wirtualny spacer po urzędzie

Nowy budżet w cieniu pandemii

30 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwaliła podczas zdanej sesji budżet na rok 2021 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Wcześniej projekt budżetu został przedstawiony radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetowo-Gospodarczej 4 grudnia.

Ponieważ budżet, nad którym debatowano, znacząco różnił się od projektu, starosta Stanisław Szczotka przedstawił powody, dla których te istotne różnice wystąpiły. Pierwszy, zdecydowanie najważniejszy to przesunięcie terminu ukończenia rozbudowy szpitala na 31 marca 2021 roku. Niezrealizowane wydatki roku 2020 na ten cel wynoszą 5.549.868,54 złote. I ta kwota musiała być przeniesiona do budżetu 2021 r.

Inne powody różnic między projektem a uchwalanym budżetem to inwestycje niezrealizowane w 2020 roku i przeniesione do budżetu 2021 – np. dotacje dla gminy Krotoszyn na dokumentacje drogowe (obwodnice), dotacja dla gminy Zduny na dofinansowanie przebudowy ulicy Mickiewicza. Do budżetu 2021 roku przeniesiono też niezrealizowane w 2020 roku zakupy wyposażenia szpitala (kwota 413 tysięcy złotych). Ponadto wystąpiły zmiany w dochodach i wydatkach realizowanych programów z udziałem środków unijnych. Pandemia spowodowała, iż nie zrealizowano w pełni projektów w ramach Erasmus+, a także projektu pn. Centrum Zdrowia Psychicznego. Spora część wydatków jest zatem przeniesiona do budżetu 2021 roku. Dochody budżetu 2021 zaplanowano na poziomie 110.447.404,24 zł., Wydatki ogółem wyniosą 117.172.009,16 zł.

Rok 2021 jest kolejnym rokiem, w którym zakłada się, iż dochody związane z oświatą (subwencja + dochody własne szkół) będą niższe aniżeli wydatki oświatowe. Niestety ta nierównowaga finansowa ma tendencję do pogłębiania się. Dlatego też w szkołach nie planuje się większych nakładów inwestycyjnych czy remontowych.

W strukturze wydatków budżetu 45,5% to wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. To ponad 53,3 miliona złotych. Na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej oraz na pomoc rodzinie wydatkowane będzie blisko 21 milionów złotych (17,9% budżetu). Drogownictwo absorbuje ok. 9% środków budżetowych. Wydatki na administrację pochłaniają 8,7% budżetu. 4,5% to środki przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne, w tym głównie na funkcjonowanie straży pożarnej.

Do projektu budżetu wielu radnych oraz szereg organizacji zgłosiło wnioski. Niestety tylko część z nich została uwzględniona. Budżet jest bowiem niezwykle napięty i dokładanie kolejnych zadań na dzisiaj jest, jak podkreślił S. Szczotka,  po prostu niemożliwe.

- Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2021 rok wraz z autopoprawkami jestem przekonany, iż jest to dobry budżet. Podobnie jak w latach poprzednich będzie on z pewnością w trakcie roku wielokrotnie zmieniany. Mam nadzieję, że zawsze na lepsze. Jest to budżet trudny, ale odpowiedzialny i co chciałbym mocno podkreślić, bardzo realny – podsumował swe wystąpienie starosta i dodał - zobowiązuję się w imieniu swoim i całego zarządu powiatu do bardzo oszczędnej gospodarki budżetem i do konsekwentnej realizacji zadań, jakie zostały w tym budżecie nakreślone.

Budżet powiatu na rok 2021 radni uchwalili głosami : 14–za,2–wstrzymujący się,1– przeciw.

 

Tekst: M. Wiśniewska, foto: M. Krupa