O projekcie

„Moje kompetencje –moja przyszłość” - rozwój potencjału uczniów ze szkół
powiatu krotoszyńskiego

Projekt adresowany jest do 436 uczniów z 12 szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Zakłada wsparcie uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz wspierających rozwój poznawczy i wpływających na zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych, a także wsparcie dla 25 nauczycieli i doposażenie 8 pracowni.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8. Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Wartość projektu: 1 098 216,10 zł
Wartość dofinansowania: 933 483,68 zł
Termin realizacji: 01.01.2018-31.10.2020


Zarząd Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu podpisał z Powiatem Krotoszyńskim  w dniu 25 października 2017 roku.